Patent İstemler

İstemler

 • İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz.
 • İstem sayfasının başına sadece “İSTEMLER” ifadesi yazılmalıdır.
 • İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, istemler, tarifnamede anlatılan buluşun kapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez).
 • İstemler, buluşa konu olan tüm temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem içermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikler varsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenebilir. Bir patent başvurusunda ana (bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir (bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir). Bağımlı istem sayısı birden fazla olabilir. Ancak bir başvuruda aynı kategoriye (ürün, yöntem, aparat veya kullanım) ait birden fazla bağımsız istem içerebilmesi için aşağıda sayılan durumlardan birinin oluşması gerekir:a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.
  b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.
  c) Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemde korunmasının uygunsuz olması. Birden fazla istem olması durumunda, tüm bağımsız ve bağımlı istemler kendi aralarında en uygun biçimde gruplandırılmalı ve her istem sırasıyla numaralandırılmalıdır (1, 2, vb.).

  Aşağıda istemlerin birbirine bağlanmasıyla ilgili örnekler verilmiştir. Bu örneklerin her birinin farklı bir başvurudan alındığı varsayılmalıdır.

  A. Kabul edilebilir çoklu bağımlı istem örnekleri
  İstem 5. İstem 3 veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği—
  İstem 5. Yukarıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 16. İstem 1, 7, 12, veya 15’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 8. 4-7 nolu istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği — İstem 11. İstem 1, 2, ve 7-10’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —

  B. Kabul edilmeyen çoklu bağımlı istem örnekleri
  – İstemin farklı istemlere alternatif yolla gönderme yapmaması:
  İstem 5. İstem 3 ve 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 5. İstem 3 ve/veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 9. İstem 1-3’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 9. İstem 1 ila 3’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 9. İstem 1 ile 3’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 9. İstem 1 veya 2 ve 7 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 6. Yukarıdaki istemlerdeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 6. İstem 1, 2, 3, 4 ve/veya 5’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’daki gibi bir cihaz olup, özelliği — –

  -İstemin kendisinden sonraki bir isteme atıfta bulunması:
  İstem 3. Aşağıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 5. İstem 4 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği — –

  -Farklı özelliklere sahip iki farklı istem grubunun aynı istemde kullanılması:
  İstem 9. İstem 1 veya 4’teki cihazın istem 6, 7 veya 8’e göre üretim yöntemi olup, özelliği — –

  -Çoklu bağımlı bir istemin bir başka çoklu bağımlı isteme gönderme yapması: Aşağıdaki örnekteki istemlerin aynı başvuruya ait istemler olduğu varsayılmalıdır: İstem 5. İstem 3 veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  İstem 8. İstem 5 veya 7’deki gibi bir cihaz olup, özelliği —
  Bu durumda istem 8 kabul edilebilir bir istem değildir.

 • Her istem (bağımsız ya da bağımlı) iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım, “olup özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup burada tekniğin bilinen durumu ifade edilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veya özellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup özelliği” ifadesinden sonra gelen kısım olup burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir.Örnek:
  1) Buluş, buzdolapları için yumurtalık olup özelliği; birbiri üzerinde yatay hareket edebilen üst yumurtalık (1) ve alt (2) yumurtalık ile farklı uzunluktaki üst yumurtalık ayağı (4) ve alt yumurtalık ayağına (5) sahip olmasıdır.
  2) İstem 1’deki buzdolapları için yumurtalık olup özelliği; üst yumurtalığın (1) hareketini sağlayan ve üst yumurtalığın (1) herhangi bir bölgesinde yer alan tutma çıkıntılarının (7) bulunmasıdır.
 • Başvuruda bağımlı istem ya da istemler kullanıldığı durumlarda, başlangıç kısımlarında bağlı bulunduğu isteme atıfta (“İstem …..’deki ……” şeklinde) bulunulmalıdır. Daha sonra (“olup özelliği” ifadesinden sonra) korunmak istenen alt teknik özellikler belirtilmelidir.Örnek:
  (Örnek istemlerdeki A, B, vb. harfler, buluşun parçalarını ifade etmektedir. Örnekteki 1 ve 6 nolu istemler bağımsız, diğer istemler bağımlı istemlerdir)
  1) Buluş, ….. olup özelliği; A, B, C ve D kısımlarına sahip olmasıdır.
  2) İstem 1’deki buluşa ait D olup özelliği; E’yi içermesidir.
  3) İstem 1’deki buluşa ait C olup özelliği; metal olmasıdır.
  4) İstem 3’teki C olup özelliği; üzerinde bir deliğin bulunmasıdır.
  5) İstem 1’deki ……… olup özelliği; tek parça olmasıdır.
  6) Buluş, ……… olup özelliği; …………..
  7) İstem 6’daki ……… olup özelliği; ……………
  8) İstem 6 veya 7’deki ……… olup özelliği; ……………
 • İstemler, ürün, yöntem, aparat ve kullanım olmak üzere dört kategoriye ayrılabilir. Ürün/aparat istemlerinde, ürünün/aparatın sahip olduğu parçalara vurgu yapılmalıdır. Yöntem isteminde ise, yönteminin işlem adımlarına odaklanılmalıdır.-Ürün/aparat istemleri:
  1) Buluş, buzdolapları için yumurtalık olup özelliği; birbiri üzerinde yatay hareket edebilen üst yumurtalık (1) ve alt (2) yumurtalık ile farklı uzunluktaki üst yumurtalık ayağı (4) ve alt yumurtalık ayağına (5) sahip olmasıdır.

  2) İstem 1’deki yumurtalık olup özelliği; üst yumurtalığın (1) herhangi bir bölgesinde tutma çıkıntılarına (7) sahip olmasıdır.

  -Yöntem (metot) istemleri:
  1) Buluş kapı üretim yöntemi olup özelliği; – ahşap malzemenin kesilmesi (101), – kesilen malzemenin boyanması (102), – boya kuruduktan sonra kapı üzerine yapıştırıcı sürülmesi (103), – kaplama malzemesinin yapıştırıcının üzerine konması (104), – kapının preslenmesi (105), işlem adımlarından oluşmasıdır.
  2) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; ……………
  3) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; kesilen malzemenin boyanması (102) adımında ………

 • Ürün istemleri yazılırken, (bir üretim yöntemi istemi yazar gibi) buluşun çalışma şeklini, işleyişini veya üretim sürecini anlatan ifade şekilleri kullanılmamalıdır. Bunun yerine, ürünün sahip olduğu parçalar veya özellikler vurgulanmalıdır. Mesela, “………… parçası sayesinde düşürülmesidir” gibi bir ifade yerine, ürün parçasına vurgu yapan “………… düşürülmesini sağlayan ………. parçasına sahip olmasıdır” ifadesi kullanılmalıdır.Örnek:
  (YANLIŞ ÜRÜN İSTEMİ)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap (1) kısmına katlanabilir metal kollar (2) bağlanması, daha sonra bu kollara yağmurdan korunmak için bir kumaş (3) dikilmesi, şemsiye açılmak istendiğinde sap kısmında bulunan düğmeye (4) basılarak şemsiyenin açılması ile karakterize edilmektedir.

  (DOĞRU ÜRÜN İSTEMİ)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmına (1), sapa bağlı katlanabilir metal kollara (2), yağmurdan korunmayı sağlayan ve kollara dikilmiş olan kumaşa (3), metal kolların açılmasını sağlayan ve sap kısmında bulunan düğmeye (4) sahip olmasıdır.

 • İstemlerde buluşun sadece teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, teknik yönü bulunmayan özellikler (erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda vb.) ile tanımlanamaz. Mesela, buluş konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda, tek başına “yağmurdan korunmak” istemler ile korunamaz. Bunun yerine, yağmurdan korunmayı sağlayan teknik özellikler/parçalar istemlerde belirtilmelidir. Söz konusu özellik ve parçalardan bahsedilirken, bu özelliklerle/parçalarla birlikte, amaçlanan sonuç ve sağlanan fayda da belirtilebilir (“yağmurdan korunmayı sağlayan ………… sahip olmasıdır” şeklinde).Örnek:
  (YANLIŞ İSTEM)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; yağmurdan ve güneşten korumasıdır.

  (DOĞRU İSTEM)

  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmına (1), sapa bağlı katlanabilir metal kollara (2), yağmurdan korunmayı sağlayan ve kollara dikilmiş olan kumaşa (3), metal kolların açılmasını sağlayan ve sap kısmında bulunan düğmeye (4) sahip olmasıdır.

  (YANLIŞ İSTEM)

  Buluş, …… motoru olup özelliği; yakıt tasarrufu sağlamasıdır.

  (DOĞRU İSTEM)
  Buluş, …… motoru olup özelliği; yakıt tasarrufu sağlayan ………. sahip olmasıdır.

 • İstemler açık şekilde anlaşılır yazılmalıdır. İstemler, sadece tarifnameye ya da resimlere atıf yapılarak açıklanamaz. Her özelliğin ya da parçanın ismi (varsa referansı ile birlikte) açık şekilde yazılmalıdır. Mesela, istemlerde bir borudan bahsedilecek olsun. Tarifnamede bu boru, metal olarak belirtilmişse, istemlerde “tarifnamedeki gibi bir boru” denemez. Bunun yerine açık şekilde, “metal boru ……” ifadesi kullanılmalıdır.Örnek:
  (YANLIŞ İSTEMLER)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; tarifnamede anlatılan özelliklere sahiptir. Buluş, bir şemsiye olup özelliği; şekil 1’de gösterilen şekildedir. Buluş, bir şemsiye olup özelliği; şekil 1’de gösterilen parçalardan oluşmaktadır.
 • İstem tek cümle olarak yazılmalıdır. Nokta (.) işareti cümlenin sonunda ve bir adet kullanılmalıdır. Gerektiği yerlerde virgül (,) ve noktalı virgül (;) kullanılabilir.Örnek:
  (YANLIŞ İSTEM)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmını içerir. Sap kısmına katlanabilir metal kollar bağladır. Yağmurdan korunmak için, söz konusu metal kolların üzerinde kumaş bulunmaktadır. Sap üzerinde şemsiyenin açılmasını sağlayan düğme bulunmaktadır.

  (DOĞRU İSTEM)
  Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap (1), sapa bağlı katlanabilen metal kollar (2), kollara dikili kumaş (3) ve şemsiyenin açılmasını sağlayan sap üzerinde bulunan düğmeden (4) oluşmasıdır.

 • Farklı teknik alanlarla ilgili istem yazımına yardımcı olmak adına, aşağıda bazı örnek istemler verilmiştir (UYARI: Verilen örneklerin bahsi geçen buluşu en iyi şekilde tanımladığı/koruduğu düşünülmemelidir).Bir mekanik ürün buluşu için örnek istemler (çoklu pizza ambalaj yapılanması)

  1. Buluş, pizzaların gönderimi esnasında birden çok pizzanın dağıtılmasını sağlamak üzere çoklu pizza ambalaj yapılanması (1) olup özelliği;
  – arka yüz (2.4) alt kısmında ve ön yüz (2.3) alt kısmında konumlandırılan geçme boşluğu (7) içeren bir kapaklı kutu (2) ve
  – bahsedilen yapılanmayı (1) oluşturan kutuları (2, 3) bir arada tutmak ve sarsmadan taşıyabilmek üzere ön yüz (3.2) ve arka yüz (3.4) üzerinde konumlandırılan istif tırnağı (4), bahsedilen istif tırnağının (4) geçmesini ve kutuların (2, 3) birbirine monte olmasını sağlamak üzere arka yüz (3.4) alt kısmında ve ön yüz (3.3) alt kısmında konumlandırılan geçme boşluğu (7) ve pizzaların buhar yapmasını önlemek üzere yan yüzler (3.2) üzerinde konumlandırılan havalandırma tırnağı (5) içeren, üst üste istiflenebilme özelliğine sahip, tava şeklinde en az bir kapaksız kutu (3) içermesidir.

  2. İstem 1’e uygun çoklu pizza ambalaj yapılanması (1) olup özelliği; bahsedilen istif tırnaklarının (4) pizza taşınması esnasında yerinden çıkmasını önlemek üzere, yüksekliğinin, havalandırma tırnağı (5) yüksekliğinden uzun olmasıdır.

  Bir ilaç buluşu için örnek istemler (oral yolla dağılan olanzapin tablet)

  1. Oral yolla dağılan bir olanzapin tablet olup özelliği; magnezyum stearat, sodyum stearil fumarat ve bir ya da birden fazla farmasötik olarak kabul edilebilir yardımcı madde içeren ve içerisindeki magnezyum stearat ve sodyum stearil fumaratın toplam ağırlığının, toplam tablet ağırlığına göre yaklaşık % 0,1 ila 5’i kadar olduğu ve tabletin ağız boşluğunda 90 saniye içerisinde dağılmasıdır.

  2. İstem 1’e göre oral yolla dağılan olanzapin tablet olup özelliği; magnezyum stearatın sodyum stearil fumarata ağırlık olarak oranı 1:10 ila 10:1 aralığındadır.

  3. İstem 2’ye göre oral yolla dağılan olanzapin tablet olup özelliği; magnezyum stearatın sodyum stearil fumarata ağırlık olarak oranı 1:5 ila 5:1 aralığındadır.

  4. Oral yolla dağılan olanzapin tabletini üretmek için bir yöntem olup özelliği; bu yöntem direk baskıdır.

  5. İstem 4’e göre oral yolla dağılan olanzapin tabletini üretmek için bir yöntem olup özelliği; aşağıdaki basamakları içerir:

  a) olanzapin ya da onun farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzunun ya da polimorfunun diğer yardımcı maddelerle karıştırılması,

  b) karışımın magnezyum stearat ve sodyum stearil fumarat ile harmanlanması,

  c) harmanlanmış karışımın tabletler elde etmek üzere 5 ila 130 N basıncında, direk baskı ile sıkıştırılması.

  Bir üretim yöntemi buluşu için örnek istemler (file çuval ve üretim yöntemi)

  1. Seyrek dokulu bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; – file çuvalın (1) dokunması aşamasında çuvalın en az bir bölgesinin (3) diğer bölgelerine göre daha sık dokunması, – sık dokunan bölgenin (3) en az bir kısmını kapsayan en az bir bölgede laminasyon işlemi yapılarak en az bir lamine bölge (4) oluşturulması, – lamine bölge (4) üzerinde en az bir baskı (5) oluşturulması adımlarını içermesidir.

  2. İstem 1’e uygun bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; file çuvalın (1) bir ağız (1a) kısmına yakın bir bölgede kulp şeklinde bir kesim yapılması ile bir taşıma kulpu (6) oluşturulması adımını içermesidir.

  3. İstem 1’e uygun bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; file çuvalın (1) en az bir kenarına overlok işlemi yapılması adımını içermesidir.

  4. İstem 1’e uygun bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; bahsedilen baskının bir flekso baskı olmasıdır.

  Bir bilgi teknolojisi (işlem adımı) buluşu için örnek istemler (bir izlenme ölçüm sistemi)

  1. Bir alıcıya (2) sahip bir mobil iletişim cihazı (3) ve sunucu (4) kullanılan ve sunucu (4) ile mobil iletişim cihazı (3) arasındaki haberleşmenin gerçekleşmesini sağlayan bir iletim ortamı (5) içeren bir izlenme ölçüm yöntemi (1) olup özelliği,

  – filigran entegre edilmiş medya içeriğinin radyo, televizyon gibi görsel/işitsel iletişim araçlarında yayınlanması (101),
  – kullanıcının medya içeriklerini mobil iletişim cihazındaki (3) alıcı (2) vasıtası ile kaydetmeye başlayarak izlenme ölçümünü yapma sürecini başlatması (102),
  – filigran entegre edilmiş medya içeriğine ait sinyalin alıcı tarafından alınması (103),
  – medya içerik sinyalinin mobil iletişim cihazı (3) tarafından bir iletim ortamı (5) üzerinden sunucuya (4) iletilmesi (104),
  – sunucuya (4) ulaştırılmış sinyalin ilişkili olduğu medya içeriğindeki bilginin belirlenmesi (105),
  – kullanıcıya promosyon bilgisinin gönderilmesi (106),
  – sunucuya (4) ulaştırılmış sinyalin ilişkili olduğu medya içeriğindeki bilginin sunucuya (4) kaydedilmesi (107) adımları ile karakterize edilmesidir.

  2. İstem 1’deki gibi bir izlenme ölçüm yöntemi (1) olup özelliği, alıcı (2) tarafından alınan ve filigran verisi içeren medya içerik sinyalinin mobil iletişim cihazının (3) kontrol biriminde filigran çözücü yardımı ile çözümlenerek filigran verisi elde edilmesinden sonra bir iletim ortamı (5) üzerinden sunucuya (4) iletilmesi ile karakterize edilmesidir.