FAYDALI MODEL SÜRECİ

Faydalı Model Şekli İnceleme

Patent uzmanı, başvuruları şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) inceler. Şeklî inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç söz konusudur:

  • Şeklî inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine bunların düzeltilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içerisinde düzeltilmezse veya düzeltme Enstitü tarafından kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.
  •  Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu ise, faydalı model başvurusu işlemleri durdurulur ve durdurma gerekçesi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını (ve varsa değişiklikleri) yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Enstitü’ye sunar. Başvuru sahibi anılan süre içerisinde itirazda bulunmazsa veya itiraz Enstitü tarafından kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır.
    – 551 Sayılı KHK’nın 6 ncı maddesi uyarınca, buluş niteliğinde olmaması – hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle faydalı model ile korunabilir bir buluş olmaması
    – 551 Sayılı KHK’nın 155 inci maddesi uyarınca, usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında olması
    – buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması
  • Şekli inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, bildirilen eksiklikler düzeltilirse ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse, şekli uygunluk bildirimi yapılır.

Şekli eksiklikler düzeltilirken ya da işlem durdurma kararına karşı yapılan itirazla birlikte değişiklik yapılırken, başvurunun ilk kapsamının aşılmaması gerekmektedir.

Şekli inceleme sonrası (Enstitüden şekli uygunluk veya işlem durdurmaya karşı yapılan itirazı kabul kararı alındıktan sonra) yayın aşaması gelir.

Faydalı Model Bülten Yayını

“Faydalı Model Başvurusu Yayını”, başvuru (ya da varsa rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır. Başvuru sahibi, 18 ay geçmeden de başvurunun yayınlanmasını talep edebilir. Bunun için, faydalı model başvurusu yapılırken “erken yayın” ile ilgili Vekili bildirilmesi gerekmektedir.  Erken yayın talebi yapıldıktan sonra (şekli uygunluk sonrası) başvuru yayınlanır.

Faydalı Model Bülten İtirazı

Başvuru yayınından itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler. Söz konusu itiraz, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Enstitüye verilir. Yapılan itiraz, faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, yeniliğin bulunmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı konularında olmalıdır. Enstitü, yapılan itiraz ve ekleri itiraz süresi sonunda (3 aylık sürenin dolmasından sonra) başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi, kendisine gönderilen itiraz ve eklerini inceler ve itirazın bildiriminden itibaren 3 ay içinde itiraza karşı görüş bildirebilir. Başvuru sahibi yapılan itirazlar dikkate alınmaksızın belge verilmesini de talep edebilir. Ayrıca, başvuru sahibi itirazlar ışığında tarifname takımında değişiklik yapabilir.  Söz konusu değişiklik Bültende ilan edilir.